Grafika wektorowa z wykorzystaniem programu Inkscape

l.p. Temat lekcji Zagadnienia do realizacji licz.
godz.
Wymagania programowe
Podstawowe Ponadpodstawowe
1 Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Ogólne zasady funkcjonowania interfejsu użytkownika programu Inkscape. Elementy składowe interfejsu i sposób ich użytkowania. Praca z gotowymi projektami graficznymi. Poruszanie się w obszarze roboczym. 1 Odnajdywanie w oknie programu Inkscape konkretnych części interfejsu:
 • Menu
 • Pasek poleceń
 • Pasek właściwości
 • Przybornik
 • Linijki
 • Paski przewijania
 • Paleta
 • Pasek stanu
 • Okna dokowane (dokery)
 • Obszar roboczy
Korzystanie z wyżej wspomnianych części interfejsu programu. Sprawne poruszanie się w obszarze roboczym na przykładzie gotowych projektów graficznych.
Dostosowywanie interfejsu programu Inkscape do własnych potrzeb. Określanie różnic między interfejsami graficznymi popularnych programów służących do tworzenia grafiki wektorowej (Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator).
2 Swobodne przekształcenia obiektów Narzędzie "wskaźnik". Praca ze schowkiem, historią operacji. Przesuwanie obiektów za pomocą klawiatury. Powielanie obiektów oraz ich właściwości. Kolejność obiektów. 3 Dokonywanie zmian w gotowych projektach. Tworzenie kompozycji z dostarczonych wcześniej elementów. Wykonanie desenia z jednego obiektu wektorowego. Tworzenie projektów zgodnie z zasadami kompozycji płaszczyzny. Posługiwanie się fachową terminologią związaną z projektowaniem graficznym.
3 Precyzyjne przekształcenia obiektów Przyciąganie do prowadnic, siatki oraz innych obiektów i ich części składowych. Przekształcenia liczbowe. Grupowanie i wyrównywanie obiektów. Praca z warstwami.
Dodatkowy temat: Automatyczne tworzenie geometrycznych układów klonów
3 Tworzenie projektów z zachowaniem:
 • kątów prostych
 • linii równoległych
 • jednakowych odległości między obiektami
 • jednakowego położenia obiektów w jednej z osi (x, y)
Porządkowanie projektów za pomocą warstw.
Praktyczne wykorzystywanie funkcji ułatwiających sprawne projektowanie (blokowanie obiektów, warstwy). Dostosowywanie właściwości przyciągania do specyficznych potrzeb projektowych. Automatyczne tworzenie układu klonów.
4 Proste narzędzia twórcze Właściwości narzędzi twórczych, oraz obiektów powstałych w wyniku ich zastosowania: prostokąt, obiekty 3D, elipsa, gwiazda, spirala, kaligrafia, wypełnienie. Wspólne właściwości obiektów: wypełnienie, kontur, rozmycie, krycie. 2 Tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem narzędzi twórczych. Modyfikacja właściwości obiektów za pomocą narzędzia edycja węzłów. Tworzenie spójnych kompozycji kolorystycznych z wykorzystaniem różnych modeli kolorów. Korzystanie z zależności przekształceń (prawa strona paska właściwości narzędzia wskaźnik).
5 Tekst Rodzaje tekstu: tekst blokowy, tekst liniowy. Właściwości tekstu: czcionka, rozmieszczenie, kierunek. Modyfikacje tekstu: wprowadź do kształtu, wstaw na ścieżkę. 1 Tworzenie i obróbka tekstu Znajomość podstawowej klasyfikacji czcionek: szeryfowa, bezszeryfowa, jednoelementowa, wieloelementowa. Umiejętność określenia do której z grup należy wskazana czcionka.
6 Ścieżki - rysowanie prostych kształtów Tworzenie ścieżek z innych obiektów. Łączenie i rozłączanie ścieżek. Narzędzia służące do tworzenia ścieżek: ołówek, pióro. Narzędzie edycji węzłów. Krzywe Beziéra - elementy składowe: odcinek, węzły, uchwyty kontrolne. Rodzaje węzłów: ostry, gładki, symetryczny. Rodzaje odcinków: prosty, krzywy. 4 Rysowanie prostych kształtów. Stosowanie właściwej ilości i właściwych rodzajów węzłów. Umiejętność stosowania zmiany kierunku ścieżki dla uniknięcia niewłaściwego sposobu wypełniania ścieżki.
7 Ścieżki - rysowanie złożonych kształtów Działania na obszarach (operacje logiczne, Boole'owskie, kształtowanie): suma, różnica, część wspólna, podział, rozcięcie. Przemieszczanie węzłów, upraszczanie ścieżek. Wyrównywanie węzłów.Temat dodatkowy: Efekty ścieżek 6 Przerysowywanie (wektoryzacja) materiałów dostarczonych w formie grafiki bitowej. Tworzenie ścieżek na podstawie własnych rysunków. Korzystanie z efektów ścieżki.

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański